دی وی آر های کمپانی هایک ویژن این قابلیت را دارند تا تعدادی دوربین تحت شبکه را ساپورت کنند. این تعداد بسته به پارت نامبر دی وی ار های این شرکت متغیر هستند. 

به طور مثال دی وی آر های سری  تا 1 هشتم ، دی وی آر های سری  تا 1 چهارم ، دی وی آر های سری U تا 1 دوم  و دی وی آر های سری T تا یک ظرفیت کامل را می توانند دوربین تحت شبکه پشتیبانی کنند. 

این ها قابلیتی هستند که کمپانی هایک ویژن به منظور استفاده بهتر و هوشمندتر برای مشتریان طراحی و عرضه کرده است.

دی وی آر های سری G 

دی وی آر های سری G هایک ویژن به جز ظرفیت اصلی توربو اچ دی خود می توانند تا 1 هشتم ظرفیت را به صورت اضافه دوربین های تحت شبکه پشتیبانی کنند. 

به طور مثال دی وی آر 16 کانال هایک ویژن تا 2 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند که جمعا به 18 عدد دوربین می رسد. همچنین دی وی آر 8 کانال تا عدد دوربین تحت شبکه ساپورت می کند، یا می توان تمام ظرفیت دی وی آر را دوربین تحت شبکه قرار داد؛ یعنی به جای هر دوربین توربو اچ دی می توانید یک عدد دوربین تحت شبکه قرار دهید. 

 

دی وی آر های سری Q 

دی وی آر های سری Q هایک ویژن به جز ظرفیت اصلی توربو اچ دی خود می توانند تا 1 چهارم ضرفیت را به صورت اضافه دوربین های تحت شبکه پشتیبانی کنند.

به طور مثال دی وی آر 16 کانال هایک ویژن 4 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند که جمعا به 20 عدد دوربین می رسد، همچنین دی وی آر 8 کانال تا 2 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند. 

همینطور دی وی آر 4 کانال تا 1 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند یا می توان تمام ظرفیت دی وی آر را دوربین تحت شبکه قرار داد؛ یعنی به جای هر دوربین توربو اچ دی می توانید یک عدد دوربین تحت شبکه قرار دهید. 

 

دی وی آر های سری U 

دی وی آر های سری U هایک ویژن به جز ظرفیت اصلی توربو اچ دی خود می توانند تا 1 دوم ظرفیت را به صورت اضافه دوربین های تحت شبکه پشتیبانی کند.

به طور مثال دی وی آر 16 کانال هایک ویژن 8 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند که جمعا به 24 عدد دوربین می رسد، همچنین دی وی آر 8 کانال تا 4 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند. 

 همینطور دی وی آر 4 کانال تا 2 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند یا می توان تمام ظرفیت دی وی آر را دوربین تحت شبکه قرار داد؛ یعنی به جای هر دوربین توربو اچ دی می توانید یک عدد دوربین تحت شبکه قرار دهید . 

 

دی وی آر های سری T 

دی وی آر های سری T هایک ویژن به جز ظرفیت اصلی توربو اچ دی خود می توانند تا یک ظرفیت کامل را به صورت اضافه دوربین های تحت شبکه پشتیبانی کنند.

به طور مثال دی وی آر 16 کانال هایک ویژن 16 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند که جمعا به 32 عدد دوربین می رسد. همچنین دی وی آر 8 کانال تا 8 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند. 

همینطور دی وی آر 4 کانال تا 4 عدد دوربین تحت شبکه اضافی ساپورت می کند یا می توان تمام ظرفیت دی وی آر را دوربین تحت شبکه قرار داد؛ یعنی به جای هر دوربین توربو اچ دی می توانید یک عدد دوربین تحت شبکه قرار دهید. 

 این دی وی آر ها این قابلیت را دارند تا به جای هر یک از دوربین های توربو اچ دی آن ها دوربین های تحت شبکه مورد استفاده قرار گیرند.